3d mapping camera

תוכנת סינון תמונות למסנן שמיים

קטגוריות: אביזרים

D2pros, DG3pros, DG4pros
רשימת החזרות
כאשר אנו מתכננים את מסלול הטיסה של משימת צילום אלכסונית, על מנת לאסוף את מידע הטקסטורה של המבנה בקצה אזור המטרה, בדרך כלל יש צורך להרחיב את שטח הטיסה.
אבל זה יגרום להרבה תמונות שאנחנו לא צריכים בכלל, כי באותם אזורי טיסה מורחבים, יש רק אחד מתוך חמישה נתוני עדשות שעבור אזור הסקר תקפים.
מספר רב של תמונות לא חוקיות יביא לעלייה בכמות הנתונים הסופית, מה שיפחית באופן משמעותי את יעילות עיבוד הנתונים, ועלול לגרום גם לשגיאות בחישוב הטריאנגולציה האווירית (AT).
תוכנת מסנן השמיים יכולה למעשה להפחית תמונות לא חוקיות ב-20%~40%, להפחית את המספר הכולל של התמונות בכ-30% ולשפר את היעילות של עיבוד הנתונים ביותר מ-50%.

חזור